Consultanta Registrul Comertului Consultanta Inregistrare, Functionare, Modificare, Radiere PFA si Societati Comerciale

 

Casele de amanet: Inregistrare si conditii de functionare
     media: 0.00 din 0 voturi

Ordonanţă nr. 28 din 26/01/2006

privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Art. 58. - Casele de amanet vor desfăşura activitatea de creditare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi ale prezentului titlu, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) înscrierea în Registrul de evidenţă ţinut la Banca Naţională a României;

b) organizarea şi funcţionarea potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) activitatea de creditare desfăşurată se va limita la cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d) şi va constitui obiectul principal de activitate.

Art. 7. - (1) Instituţiile financiare nebancare pot desfăşura următoarele activităţi de creditare:

d) acordare de credite cu primire de bunuri spre păstrare, respectiv amanetare prin case de amanet;

Art. 33. - (1) În urma notificării efectuate de casele de ajutor reciproc, casele de amanet şi persoanele juridice fără scop patrimonial la Banca Naţională a României, acestea vor fi luate în evidenţă şi înscrise în Registrul de evidenţă ţinut la Banca Naţională a României.

(2) Banca Naţională a României va elibera şi va transmite caselor de ajutor reciproc, caselor de amanet şi persoanelor juridice fără scop patrimonial documentul care atestă înscrierea în Registrul de evidenţă, în termen de 30 de zile de la notificare.

Art. 60

(2) Casele de amanet se vor organiza în oricare dintre formele juridice prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Normă nr. 4 din 20/04/2006

privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare

Art. 22. - În vederea înregistrării în Registrul de evidenţă, în termen de 30 de zile de la data înscrierii în registrul comerţului, casele de amanet vor remite Băncii Naţionale a României cererea de înscriere în Registrul de evidenţă, însoţită de următoarele documente:

a) declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, completată şi semnată de fiecare conducător;

b) copie de pe actul de identitate pentru fiecare dintre conducători, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

c) copia actului constitutiv;

d) copia certificatului de înmatriculare.

Cerere de înscriere în Registrul de evidenţă*)

Subsemnatul/subsemnaţii ....................................... în calitate de reprezentant/

(numele şi prenumele)

reprezentanţi legal/legali al/ai ..............................................................

(denumirea casei de ajutor reciproc/casei de amanet pentru

care se solicită înscrierea în Registrul de evidenţă)

solicit/solicităm înscrierea în Registrul de evidenţă a .......................................

...............................................................................................

(denumirea casei de ajutor reciproc/casei de amanet pentru care se solicită

înscrierea în Registrul de evidenţă)

În susţinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentaţie, în conformitate cu

prevederile Normelor privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor

financiare nebancare**) .......................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Adresa noastră de contact este ................................................................

Telefon ......................

Fax ..........................

Data ......................... Semnătura ......................

___________

*) Cererea va fi adresată Băncii Naţionale a României - Direcţia Reglementare şi Autorizare.

**) În cazul neprezentării unor documente, prezentării unor documente necorespunzătoare sau al existenţei altor deficienţe se vor face precizări suplimentare.

ANEXA Nr. 2

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul ..................................... domiciliat în ............................

...............................................................................................

...............................................................................................

cetăţenia ................, naţionalitatea ............... legitimat cu .......... seria ......

nr. ........ eliberat de ....................... la data ............... CNP ..................

telefoane de contact .........................................................................,

în calitate de ................................................................................

al*) ..........................................................................................

(denumirea instituţiei financiare nebancare/sucursalei instituţiei financiare

nebancare persoană juridică străină)

având ca obiect de activitate ......................................................, declar pe

propria răspundere că nu mă aflu în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 11 din

Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale sau în

altă situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare.

Data ...................... Semnătura ...............

*se completează de către administratorii, acţionarii semnificativi, auditorul financiar ai

instituţiei financiare nebancare (persoane fizice);ComentariiComentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile
 

iPartyRadio.com: Where The World Comes To Party

Magazin naturist
 
   
Powered by www.ablog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare